RYŠYS TARP KUNDALINI JOGOS IR SIKCHŲ DHARMOS

iš Jogi Bhadžano paskaitų

 Kartą kažkuris mokinys paklausė Jogi Bhadžano apie Kundalini jogos ir Sikchų dharmos ryšį. Jis atsakė taip:

Guru, Žodžio vibracijų poveikis per garsinį srautą sujungia jus su Begalybe. Kundalini joga jus parengia ir stiprina jūsų gebėjimą girdėti šį garsinį srautą. Jūs esate fizinė, mentalinė ir dvasinė būtybė. Aš pasidalinau su jumis technikomis, kurios leidžia apsaugoti ir vystyti visas savo struktūros sudėtines dalis. Kai pradėjau mokyti Kundalini jogos, žmonėms pateikdavau ir Sikchų Dharmą. Nenorėjau, kad žmonės būtų painiojami. Nenorėjau būti Sat Guru, aš juo ir nesu, nebuvau ir niekada nebūsiu. Dauguma mokytojų pasidaro svarbūs, pradeda norėti, kad žmonės paklustų jų asmeninei tapatybei, užuot vedę žmones į jų pačių Begalinį tapatumą. Kundalini jogos pagalba reikia perduoti vertybes.

 Sikchų Dharma vadinama „mokinio keliu“. Žodis „Sikch“ iš tikrųjų reikia „mokinys“. Kelio esmė tame, kad reikia pasiekti švarą ir tikslingumą, užsipildyti tiesa ir sąmoningumu. Tai Kchalso būsena. Būti Kchalsu reiškia būti vientisu, švariu, suvokti aukščiausiąjį tikslą ir misiją. Sikchų Dharmoje man labiausiai patinka trys dalykai: neleidžiama patraukti į savo tikėjimą įkalbinėjimais, neleidžiama to daryti prievarta, viskas laikoma tobula tokiu pavidalu, kaip sukūrė Dievas. Aš studijavau daug religijų ir dauguma jų man patinka, bet Radža jogos energija atėjo per Guru Ram Daso namus. Ji visiems turi būti atvira ir visiems tarnauti.

 Namų šeimininko kelias

Aš pradėjau šios jogos mokyti todėl, kad ji padeda namų šeimininkui, kuris turi gyventi taikoje ir kurti geresnį gyvenimą. Galite dangų pasiekti čia žemėje, šiame gyvenime, jums nereikia laukti, kol iš tikrųjų iškeliausite į dangų. Kol esate gyvi jums reikia nusigauti į pačią esmę ir atstatyti save taip, kad galėtumėte keliauti namo.

Kai išaugate ir tampate branduoliu, savo gyvenimo energijos sutelkimo centru, tada viskas ateina pas jus. Jūsų hipnotinė, elektromagnetinė psichika gali pritraukti bet ką. Pats jūsų buvimas gali veikti ir daryti poveikį. Per visus mokymo metus, aš neprašiau nė vieno žmogaus tapti sikchu. Tiesa – kai žmogus natūraliai ir organiškai tobulėja, galiausiai jis įgija sikcho sąmonę – Begalybės mokinio, susitaikiusio, tarnaujančio visiems ir sąmoningai atliekančio savo gyvenimišką pareigą. Kundalini joga – tai namų šeimininkų joga. Tai joga, leidžianti paprastam žmogui gyventi šiame pasaulyje, patirti sąmoningumo suvokimo ekstazę ir šį sąmoningumą panaudoti tarnavimui žmonijai. Tai tas pats, kas sikcho sąmonė. Nebūtina būti sikchu, kad turėtum sikcho sąmonę kaip ir nebūtina būti krikščioniu, kad turėtum Kristaus sąmonę.

Aš neketinu žmogui sakyti, ką jis turi daryti, jūs patys turite sau pasakyti, ką jums daryti. Štai ką iš tikrųjų jums sako Kundalini joga: kartą jums teks stovėti akis į akį priešais savo sąmonę ir Dievą. Jūsų akys žiūrės tik į Jo Akis. Jūsų kvėpavimas taps vientisas su Didžiuoju Kvėpavimu. Tą akimirką jūs turėsite atsakymą: kiek teisingi jūs buvote, kiek tikri buvote ir kokio lygmens pasiekėte. Ir tada netikra emocijų ir asmenybės valiuta neturės jokios vertės. Jei jūs čia, atlikdami dangišką tarnystę, galite uždirbti dangiškąją valiutą, tai gerai.

 Kundalini jogos mokytojo asmenybė

Mokytojo asmenybė paremta švariu tarnavimu. Jūsų tarnavimas susideda iš to, kad pakeltumėte, palaikytumėte kito žmogaus sielą, saugotumėte žvakės liepsną ir perduotumėte žinias. Būti mokytoju – tai pagarbos ženklas ir aukščiausia garbė. Jūs renkаtės  ar tapsite tikrais, ar padirbtais. Didelės aukos ( asmeninės ir beasmenės)  kaina visi dideli žmonės po savęs palieka pėdsaką ir legendą, kuria bus mėgaujamasi ateityje. Jie tampa nemirtingi.

 Kad galėčiau jums atnešti šį Mokymą, iš tikrųjų man teko pažeisti keletą taisyklių. Pirmoji taisyklė – negalima mokyti atvirai. Senovės raštuose teigiama visai nedviprasmiškai: „Tas, kuris šio mokslo mokys atvirai, numirs iki kitos saulės“. Tai reiškia, kad šio mokymo atviras perdavimas pritrauks mirtį metų bėgyje. Tačiau aš pradėjau mokyti, nes jaučiau atjautą gyvenantiems šiais Laikais. Praėjo metai ir su manimi viskas buvo gerai. Pagalvojau: „Atrodo, kad man tai neveikia“. Pradėjau gilintis į šią seną taisyklę. Apie ją klausiau daugelio išminčių. Jie pasakė: „Ši taisyklė nėra taikoma Meistrams – ji taikoma žmonėms, gyvenantiems savąjame ego. Tie, kas to moko iš savo ego pozicijų, taps tušti per vienerius metus“. Aš stebėjau praktikuojančius. Jie pasiekia kokį tai lygmenį ir nusprendžia, kad jie jau tobuli ir pakylėti. Jie netemdavo nė metų. Jie dingdavo nesugebėję pažaboti savo ego.

 Kundalini jogos žinių derėjimas su Sikchų Dharmos vertybėmis ir nuolankumu kuria gerą pagrindą pusiausvyrai. Renkatės jūs. Kiek jūs norite pasiekti? Su savo ego ir duotais sąlygotumais jūs ilgai neišsilaikysite. Nuraminkite ego – ir niekas negalės jūsų sutriuškinti. Kai miršta šventas žmogus, žmonės nukloja gėlėmis viską aplink. Kai miršta pasaulietis valdovas, balandžiai dergia ant jo statulos. Tai jūsų pasirinkimas. Tame jūsų priesaikos esmė. Išsivaduokite iš savo iškrypimo ir dirbkite, sukaupę visas savo jėgas, nukreipkite jas tarnavimui.

Kundalini jogos ir sikchų sąmonės nuolankumo esmė ta pati. Tai reiškia, kad stojate priešais Mokytoją ir savo aukščiausiąją sąmonę, tada sekate juo.

 Kilnaus elgesio mokiniai

Kundalini jogos šaknys siekia laikų pradžią, jos atgarsius galima aptikti visų kultūrų išminties tradicijose, kurias nušvietė sąmoningumo suvokimo kibirkštis. Sikchų Dharmos prigimtis yra pačioje sielos širdyje, ji – dalis Vandenio eros šiuolaikinės energijos. Persikirto du keliai – didieji mokytojai, dešimt Sikchų Dharmos Guru, per Guru Ram Dasą pasitarnavo Radža jogos praktikų atvėrimui visiems žmonėms, nepriklausomai nuo kastos, išpažįstamo tikėjimo, odos spalvos, lyties ir amžiaus.

Ankstesniais laikais, trūkusiais tūkstančius metų, technikos, padedančios pasiekti orumą, asmenybės dieviškumą ir Žodžio (subtiliojo aš vibracijų) gerbimą, buvo pasiekiamos tik nedaugeliui valdovų, mistikų, kai kuriems visuomenės viršūnių atstovams. Tačiau mūsų dienomis, sikchų kelio dvasioje, šios technikos buvo atvertos visiems žmonėms lygiai taip, kaip pagrindinės Sikchų Dharmos šventyklos – Auksinės Šventyklos arba Charimandir Sachib durys atvertos į visas keturias pasaulio puses. Taip įvyko kardinalus žinių apie sąmoningumo instrumentus perdavimo pokytis.

 Šios žinios buvo užrašytos ir su jausmu atspindėtos poezijoje bei įkvepiančiuose tekstuose, kuriuos užrašė Sikchų Guru ir kiti dvasingi žmonės, įskaitant musulmonus ir induistus, rašę šioje tradicijoje. Tai buvo laikas, kai siela ir technologija išgyveno naują susiliejimą ir įkvėpimą.

Kundalini joga mums duoda instrumentus, technologiją, sadchaną, asmeninę discipliną sąmonei pažadinti. Sikchų dharma ir 3HO organizacija pateikia pavyzdį, kaip gyventi šiame Vandenio eros sąmoningume. „Sikch“ reiškia „mokinys“, o „dharma“ reiškia „kilnus ir pasiaukojantis veiksmas“. Kundalini – tai sąmoningumas. Kai esame pilnai sąmoningi, mes gyvename dharmoje kaip mokiniai, kurie mokosi kilnių veiksmų ir gyvenimo. Tame ir slypi abipusis ryšys. Čia mes kalbame apie gyvenimą dermėje su siela, o ne apie religiją.

Pirmiausia religijos atsirasdavo kaip pateikiamas ekstatinės patirties susistemintas rezultatas. Mokytojas – lyderis turėjo tam tikros patirties ir priėjimą prie kokio nors Begalybės vaizdinio. Kad elitas išlaikytų valdžią, dažnai buvo naudojamas kaltės ir baimės jausmas. Vandenio epocha – sugrįžimo pas žmones laikas, galimybės patiems suvokti Tiesą sugrąžinimo laikas. Jėga ir nuolankumas – šakti ir bhakti – leidžia kiekvienam žmogui praplėsti sąmonę.

 Kundalini joga ir Guru Ram Daso namai

 Baba Siri Čandas buvo Guru Nanako sūnus. Jis tapo didžiuoju Baal Joginu – jis neseno ir atrodė jaunas net 160-aisiais savo gyvenimo metais! Jo kvietimu jogų mokyklų vadovai atėjo ir nusilenkė Guru Ram Dasui (ketvirtajam Sikchų Guru), kad ateityje karališkasis Radža jogos sostas būtų perduodamas per Subtilųjį ir Spindintįjį Guru Ram Daso kūnus. Taip Kundalini joga buvusi Radža joga atėjo per Guru Ram Daso namus ir įgijo sikchų sąmonės atspalvį – tokiu būdu kai kurios jos vertybės tapo pasiekiamos tiems, kas moko Kundalini jogos ir ją pasiekia. Namas arba paveldėjimo linija, kurios dalimi jūs esate, nustato principus, kurie jus apibūdina, jus apsupa. Tai nereiškia, kad visi, kurie praktikuoja Kundalini jogą arba jos moko yra sikchai. Tik reiškia, kad Kundalini jogos kelią palaiko Guru Ram Daso namai. Jogi Bhadžanas kalbėjo: „Radža jogas – tas, kas karališkai valdo jogo dorybes ir vertybes. Šiame soste sėdi Guru Ram Dasas“.

 Štai keletas pagrindinių vertybių, priklausančių Guru Ram Daso namams, kurie išsiskiria iš senųjų jogos kelių:

·         Kundalini jogoje mokytojas netampa „Sat Guru“. Mokytojas veda mokinį į jo (mokinio) Begalinę Tapatybę, o ne į baigtinę asmeninę mokytojo tapatybę.

·         Kundalini jogos mokymas nėra slaptas, o atviras visiems.

·         Mokiniai raginami gyventi kaip namų šeimininkai, o ne asketai.

 Jogi Bhadžanui priėmus Guru Ram Dasą kaip savo mokytoją, savo Guru, ryšys tarp Kundalini jogos mokytojo ir Auksinės grandinės subtiliajame plane sustiprėjo. Jogi Bhadžanas pasakoja istoriją apie savo neįkainuojamus santykius su Guru Ram Dasu:

Kartą žmogus, kuris buvo laikomas labai prašvitusiu žmogumi, nusprendė mane išbandyti pasakęs, kad  jeigu Guru Ram Dasas iš tikrųjų buvo mano mokytojas, tai jis turėjo man duoti Guru Mantrą. Aš atsakiau jam, kad kiekvienas sikchas turi Guru Mantrą – tai Vahe Guru. Tačiau šis paprieštaravo, teigdamas jeigu Guru Ram Dasas yra mano asmeninis Guru, tai jis turėjo man duoti savo mantrą.

Tada aš pasakiau: „Gerai, aš pamedituosiu ir pažiūrėsiu. Jeigu Guru Ram Dasas mane myli, jis gali pasirodyti, jeigu ne, tai aš nieko negaliu pasakyti“. Ir štai kitą dieną aš pakartojau mantrą „Vache Guru, Vahe Guru, Vahe Guru”  tam tikru būdu ir tam tikra tonacija ,pagalGuru Mantros kartojimo metodiką ir technologiją. Praėjo kiek laiko ir aš nustebęs pastebėjau, kaip kambarį užliejo švari šviesa, pamačiau sėdintį žmogų su aiškiu Guru Ram Daso veidu. Didysis Guru pasakė: „Dabar tau būtina mantros apsauga. Kartok štai šitą: Guru Guru Vahe Guru, Guru Ram Das Guru. Neturi priskirti sau nuopelnų, bet ir nereikia prisiimti kaltės. Tegu nuopelnai būna mano, bet ir kaltę pasiimsiu aš. Dabar kartok šią mantrą“. Aš pradėjau ją sakyti, lėtai, neužtikrintai ir ji man patiko“.

 

iš knygos „Žmogus, kurį vadino Siri Singch Sachib“

– Jogi Bhadžanas