Jogos rūšys

 

” Kaip visos upės suteka į vieną vandenyną, taip ir visos jogos rūšys veržiasi į kundalini pakilimą. Kas ta kundalini? Tai žmogaus kūrybinis potencialas” Yogi Bhajan

Kundalini Joga – tai Radža Joga. Kad suvokti ką tai reiškia, pradėkim nuo pamatinio žodžio: joga – „susijungimas, jungtis”. Jogui tai – Siela ir Dievas. Tai regima ir neregima, tai ryšys tarp esančio visur Prakriti (Išreikšta Visata) ir Purusha (potencialių kiekviename taške esančių Kosmoso galimybių sėkla) žaidimo. Tas kelias į susijungimą ir ryšį ir apsprendžia išorines visų jogos praktikų formas.Tai susijungimo patyrimų sudedamosios, kaip pasakė Patandžali.

Yogi Bhajan davė seką, kuri paaiškina kaip tai susipynė į vieną jogos praktikos audinį:

1.Bhakti joga. Tai atsižadėjimo, atsidavimo ir pareigų prisiėmimo aktas. Ji pirmoji, kadangi nugali Negatyvųjį Protą. Jūs naudojate savąjį Negatyvųjį Protą, kad atsikratytumėte savojo ego bei senųjų programų ir priimtumėte savo Aukštesniosios Sąmonės nurodymus. Šios briaunos taisyklė: „Aš paklūstu „. Be šito mažai kas tegali pradėti tikrą transformaciją ir prabusti.

Bhakti joga – tai išėjimas už savo ribų per meilę. Tai absoliučios meilės Dieviškumui kelias. Yogi Bhajan apie Bhakti jogą sako: „Būkite atsidavę. Šlovinkite Viešpatį. Pamirškite visa kita. Ir tada ateis diena, kai Dievas palaimins jus, jūsų kundalini energija pakils, ir jūs prabusite”. Daugumos pasaulinių religijų tikinčiųjų kelias – tai Bhakti joga. Bhakti jogos pavyzdys yra ir Hare Krišnos judėjimas.

2.Šakti joga. Tai disciplinos, įgūdžių ir jėgos vystymas. Šakti jogos tikslas – suvokti, kad Aš – ego – yra Visata, Begalinis Dievas. Jos įstatymas: „Aš įsakau”. Siela ir Aš tampa vienu. Jei mokinys turi nuolankumo ir pusiausvyros, šitai skamba kaip „Aš vadovauju sau ir savo impulsams, kad, iškilus netikėtai būtinybei, palaikyčiau savo sielą”. Todėl sakoma, kad Bhakti veda į Šakti – atsidavimas veda į jėgą. Ši metafora reiškia: jeigu jūs mylite Begalybę, Begalybė gina ir nukreipia jus. Jūs mokotės to, kas jums būtina, kad atpažintumėte savo paskirtį, nustatytumėte atstumą iki tikslo ir laikytumėtės disciplinos, artėdami prie jo. Tame pasireiškia Pozityvaus proto naudojimas ir tobulinimas. Daugeliui Kundalini Jogos mokytojų pažįstamas šitas etapas, šitas išbandymas, kada būtina atrasti pusiausvyrą tarp profesionalizmo jogoje ir atsidavimo – praktikuoti jogą kaip tarnavimą sau ir naudoti save, kad tarnautų jogai.

3. Radža joga. Tai mokymas apie psichinius centrus ir valios bei mentalinių gebėjimų, kaip galingos dvasinės energijos nešėjų, vystymą. Yogi Bhajan sako: „Jūs fokusuojate proto energiją kiekviename sąmonės centre ir keliate savo sąmonę iš vieno lygio į kitą, kad pasiektumėte didžiausio tobulumo, keldami kundalini – tūkstantlapį lotosą”.

Radža joga laikoma meditacijos joga. Ji apima ir Patandžali aprašytą Aštanga jogą. Tai Neutralaus proto sostas. Taisyklė, kuri čia veikia, yra tokia: „Aš esu tas, kas aš esu”.

Radža joga vadinama Karališkuoju keliu. Tapti Radža jogu reiškia tapti dvasios karaliumi. „Tai karališkas įsakmumas  ir jogos dorybių bei vertybių valdymas – sako Yogi Bhajan. Tai pilnas identiškumo ir esmės išsivystymas , kai mes kalbame kaip išminčiai, o vaikštome kaip karaliai.”

Jūsų buvimas veikia. „Pats Radža jogo buvimas tveria už jį stebuklus. Kiti privalo veikti, kažką vykdyti ar atlikinėti, daryti įvairius dalykus. Radža joga – ne vergo, o karaliaus kelias” – teigia Yogi Bhajan.  Menkiausias karaliaus troškimas yra išgirstamas ir pildomas dvariškių, netgi be aiškaus įsakymo. Kaip karalius, sėdintis soste, stebi tarsi savaime vykstantį savo įsakymų vykdymą, taip ir jūs tampate tylūs, nejudantys, tiesiog stebite Dievo Valią ir kuriančiąją Visatos pulsaciją. Čia Visata ir jūs neatskirti. Jūsų norai nedelsiant sulaukia subtilaus atsakymo.

Nelengva yra atsisakyti abejonių ir leisti Dievui kurti, visiškai pasitikėti išsipildymo ir palaikymo, ateinančių per šį kelią ir Dievo Valią, procesu. Ego nori viską kontroliuoti, turėti savas schemas ir lūkesčius dėl to, kaip viskas turi vykti. Tačiau didžiojoje gyvybės tėkmėje – Karta Purkh – vyksmas didžiąja dalimi nesuvokiamas ir vyksta ne ego rėmuose. Visiškai priimti tai ir likti vieningame ritme su šia didesniąja jėga – Radža jogo dovana, jėga ir gebėjimas. Kundalini Jogą praktikuojančiam Radža jogui visa tai – Kūrėjo dovana. „Tiesiog jauskite savo dalyvavimą vyksme – ir jums nereikės veikti. Niekada nebandykite priešintis Dievo valiai. Tarnaukite, tobulėkite ir būkite” Yogi Bhajan

Kad gyventumėte ir tobulėtumėte kaip Radža jogas, reikalingas orumo jausmas, pasitikėjimas savimi ir savidisciplina. Jūs priimate savo sielą kaip Begalybės dovaną. Atlikdami bet kurį veiksmą suvokiate kiekvienoje esybėje egzistuojant sielą ir tarnaujate jai. Be baimės ir be priekaištų priimate visus kūrybinės Tvėrėjo pulsacijos aspektus. Jūs ištirpdote savo „aš” taip, kaip žvakė tampa šviesa. Jūs duodate pažadą gyventi subtiliame suvokime ir tobulinti savo sąmonę.

Jei jau tapote Radža jogu, kas dar lieka?

4. Sahadža jogoje priešingybės ir poliariškumai jau nebeveikia jogo. Tai ta tėkmės atkarpa, kur neegzistuoja skirtumas tarp paklusnumo ir įsakmumo. Tai proto ir sielos sinchronizacijos etapas. Visa patirtis tarnauja tikrumui ir dieviškumui, pasiektiems Radža jogoje. Tai – sužydėjimas.

5. Gjan joga. Gjan joga – tai matymas išminties akimis. Aiškus žinojimas, kurio švaraus regėjimo netemdo pasąmonė. Vidinis žinojimas, sustiprintas patirtimi. Žinojimas, kuris ateina tik tada, kai visi trys protai – Negatyvusis, Pozityvusis ir Neutralusis – pajungti ir sinchronizuoja jūsų „aš” su Begaliniu.

Gjan joga – tai intelektualios diferenciacijos, intelektualios ir intuityvios Dieviškumo realizacijos kelias, kuriuo einantys mato Dievą visame kame. Dievas ir aš, aš ir Dievas yra viena – bet viename aiškiai skiriame kitą. Gjan jogas žvelgia į viską kritiškai, aiškinasi, aptinka, kad visa ko priežastis – ne kas kita kaip Dievas, ir koncentruojasi į tai.

6. Karma joga. Tai veikimas, tarnaujant beribei sielos valiai. Kiekvienas veiksmas atliekamas kaip dharma – džiaugsmingas prievolės atlikimas, nesavanaudiškas veiksmas – be minčių apie atlygį. Dharma nekuria karmos ir nėra jos pasekmė.

Tradicinis Karma jogos filosofijos išdėstymas pateikiamas „Bhagavat – gitoje”, toje jos dalyje, kur Krišna moko Ardžuną, kad jo pareiga – veikti pagal savo paskirtį, nepaisant pavojų ir noro veikti priešingai. Ardžuna privalėjo pasiaukojančiai vykdyti savo pareigas, neprisirišdamas prie rezultatų.

Karma jogos kelias nesukelia paviršutinių išorinių pasikeitimų, bet iš vidaus keičia mūsų santykį su gyvenimu, mūsų emocijas, transformuoja mūsų veiksmus tiek, kiek mūsų motyvacija pereina į švaresnį ir aukštesnį lygį. Per veiksmą mes išeiname už veiksmo ribų. Karma joga – tai veikimo laisvė!

 

Jogos istorija siekia priešistorinius laikus. Per tūkstančius metų susiformavo 22 jogos rūšys (vadovėlio rašymo metu). Visos jos nukreiptos stimuliuoti ir reguliuoti kundalini – žmogaus energiją, kuri yra sąmonės pagrindas.
Anabhava joga. Nebūties disciplina; aukščiausia joginė savojo „aš” panardinimo Aukštesniajame „Aš” praktika be palaikymo realybėje.

Aštanga joga. Aštuonių pakopų disciplina, aprašyta Patandžali.

Bhakti joga. Meilės ir atsidavimo disciplina. Ego atsisakymas meilėje.

Dhjana joga. Meditacijos disciplina, suprantama kaip prisiminimas, proto aiškumas ir koncentracija.

Guru joga. Susiliejimas su Aukščiausiąja Sąmone  per fokusavimąsi, susitelkimą,  atsidavimą ir dorybių įgijimą santykiuose su mokytoju. Tarnaujant mokytojui ir sekant juo,  tratakos (žr. toliau)  meditacijoms papildomai naudojami mokytojo atvaizdai.

Gjan (Džnana) joga. Analizuojančios išminties disciplina, leidžianti atskirti tai, kas realu, nuo nerealaus, kas intuityvu- nuo impulsyvaus, kas protinga- nuo intelektualaus.

Hatha joga. Kūno vystymas. Populiariausia ir plačiausiai praktikuojama Vakaruose jogos rūšis. Ypatingas dėmesys skiriamas kūno vystymui, turint tikslą paveikti protą ir sąmonę. Hatha joga naudoja 84 pozas – asanas, 24 mudras – energetinius antspaudus – ir 3 maha mudras, taip pat kontroliuoja kvėpavimą.

Hatha joga – poliariškumų valdymo meistriškumas. Jogi Bhadžanas aprašo ją kaip tiesioginį Mėnulio ir Saulės energijų sujungimą vardan  k u n d a l i n i  pakėlimo. Kad pasiektum tobulumo Hatha jogoje, reikia daugybės metų praktikos, vadovaujant išmintingam mokytojui. Hatha joga vysto lankstumą ir kantrybę.

Džapa joga. Mantrų kartojimo disciplina.

Karma joga. Išėjimo už savo „aš” ribų disciplina. Viena iš pirmųjų jogos sistemų, aprašyta „Bhagavat – gitoje”.

Krija joga. Disciplina, nukreipta veiksmų savojo „aš” viduje atlikimui ir išbaigtumui. Patandžali joga – sutrose ji minima kaip valančių pratimų (tapas), gilaus išmokimo (svadhjaja) ir atsidavusios sąmoningos tarnystės Vieninteliam Aukščiausiajam  visame kame (išvara-pranidhana) dermė.

Kundalini joga. Disciplina, jungianti sąmoningumo ir potencialo jėgą kiekviename žmoguje. Tai Radža joga. Kadaise  ji buvo pavadinta gyvatės jėgos (kundalini šakti) mokslu. Gyvatė – tai  pagrindinis tantrinių tradicijų, įskaitant Hatha jogą,  simbolis. Gyvatė įkūnija energiją, esmę, sąmoningumą, atsinaujinimą ir dvasios žaidimą.

Laja joga. Baigtinio ir Begalinio sujungimas. Garso, mantros bei ritmo naudojimas, jautrumas jo subtiliai struktūrai. Sąmonės plėtimas per ritmą, kvėpavimą, garsą ir mantrą. Galingiausias ir tiesioginis būdas pakilti virš sąmonės dualumo per proto, kvėpavimo ir garso suderinimą ir nukreipimą.

Mantra joga. Transcendentiškumas per garsą. Nuo Vedų laikų egzistuojanti disciplina, protą ginančius ir nukreipiančius garsus naudojanti kaip priemonę perėjimui į transcendentinę realybę.

Naad joga. Vidinio garso, pirminės vibracijos disciplina.

 Sidha joga. Adeptų disciplina, skirta ekstaordinarių gebėjimų ir jėgų vystymui.

Sankhja joga. Prasismelkimo į daiktų prigimtį disciplina. Išsilaisvinimo filosofija, aprašyta „Mahabharatoje”.

Radža joga. Tai karališka disciplina, Didžioji joga (maha joga). Joga Šikha Upanišados apibūdina ją kaip Mantra jogos, Laja jogos, Hatha jogos ir Radža jogos derinį. Pridėkite prie viso šito tiesioginį sąmoningumo, kurį dovanoja meistro prisilietimas, ryšį ir Šabd Guru.

Sachadža joga. Lengvumo, tėkmės ir dorybės, kurioje visi poliariškumai regimi kaip tarnavimo Vieninteliam formos, būsenos praktika.

Šakti joga. Jogos technikos, kurios suteikia fizinę ir dvasinę jėgą bei aktyvumą. Grindžiamos veikiau praktikomis ir veiksmais, vystančiais žmoguje galybės ir gebėjimo jausmą, nei dvasinės tarnystės praktikomis. Šakti ir Bhakti papildo viena kitą.

Tantra joga. Žodis „tantra” reiškia „supinti, austi”.  Psichofizinės technikos, naudojamos Tantroje, valo pasąmonę ir padeda sielos aiškumui. Raudonoji Tantra- tai fizinės seksualinės praktikos. Juodoji Tantra – tai kitų žmonių valdymas mentalinės jėgos dėka ir elementų įvaldymas padedant tobulėjančios proto jėgai. Baltoji Tantra – tai pasąmonės švaros praktika, pradinio tyrumo atgavimas.

Trataka joga. Susikaupimo ties šventu objektu ar mokytojo portretu disciplina.

Jantra joga. Proto fokusavimo į geometrinius Kosmoso atvaizdus (jantras) arba energetinius procesus (pvz., čakras) disciplina.

Šiame sąraše  Kundalini  joga – Radža jogos atmaina.

 

Post navigation